ŽELEZNIČNÍ STANICE DOLNÍ LIPKA

Jan Šebesta

Historie naší stanice se datuje dle kroniky města Králík na základě mírové smlouvy z roku 1866 mezi pruským králem Bedřichem a habsbur­skou monarchií. Tato smlouva na sebe vzala závazek, že postaví dvě tratě. Jednou z ní byla trať z Ústí nad Orlicí do Dolní Lipky. Zahájení provozu od Hanušovic se uskutečnilo 15. 10. 1873, na trati od Lichkova na počátku příštího roku. Původní jméno stanice bylo Grulich, jemuž čeští obyvatelé říkali již v minulém století Králíky. V roce 1918 byla stanice takto oficiálně přejmenována a dnešní Králíky na trati do Štítů pojmenovány na Králíky-město. Z praktických důvodů byla stanice od 1. 5. 1920 přejmeno­vána na Dolní Lipku, na jejímž katastru leží. V roce 1897 se započalo se stavbou místní dráhy Dolní Lipka - Šilperk (dnešní Štíty) a první vlak jel tudy 30. 12. 1899. Do otevření této dráhy byla Dolní Lipka obchodně nejsilnější stanicí, od této doby obchodní vedení převzaly Králíky.

Převrat a prohlášení samostatnosti v roce 1918 prošlo klidně. Sice Němci utvořený Sudetenland v Opavě sesadil zdejšího přednostu a stanice byla v listopadu 1918 obsazena sudetenlandským vojskem, ale 15. 12. 1918 byla stanice obsazena Čsl. armádou a předána znovu bývalému přednostovi. V roce 1938 za květnové mobilizace, jakož i v září byly hranice obsazeny naší armádou a stanice prohlášena za válečné pásmo. Po odtržení Sudet neblahým mnichovským diktátem byli čeští lidé z tohoto územ! staženi. Od této doby až do května 1945 zajišťovali dopravu pro své potřeby Němci. Nikdy za naší poroby čeští železničáři nesklonili hlavu před Němci. Pracovali podzemně a záškodnicky. Ničili válečný materiál a v r. 1944 započaly sabotážní činy — vyhazování tratí apod. Květnová revoluce zasáhla i zde. Ustupující německé armády bezhlavě ničily válečný mate­riál. Stanice sama byla ušetřena před zničením. Dne 26. 5. 1945 byla sta­nice definitivně obsazena českými železničáři a 27. 5. zahájena pravidelná osobní doprava do Štítů i do Kyšperka. Na trati do Hanušovic byla do­prava zahájena až 9. června po odtaženi trosek, po opravě mostu a tunelu.

Po osvobození dochází k značnému nárůstu dopravy a přepravy, i když je velký nedostatek vozů a uhlí. Toto období bylo pro naše železničáře těžké v tom, že tato oblast byla značně poznamenána válkou; ale aktivita většiny pracovníků, jejich jednota a společný cíl ukázaly, že železničáři jsou schopni náročné úkoly zvládnout. Současné období, kdy neustále dochází ke zvětšování objemu přepravy, si vyžádá rozšíření celé stanice v délce kolejí, přestavby nákladiště Červe­ný Potok, ale i samotné Dolní Lipky dle projektového úkolu akce „Objezd uzlu Česká Třebová". Tato akce je naplánována na roky 1983-1986. V současné době je stav pracovníků 43 ve funkcích výpravčí, signalisté, komerční pracovníci aj.